top of page

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

OAMC provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters;

  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

OAMC provides free language services to people whose primary language is not English, such as Information written in other languages.

If you need these services, contact OAMC’s Compliance Officer.

​​​​​​​​​​​​​​​

If you believe that OAMC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 

OAMC’s Compliance Officer: Cheryl Cairns, RN, Practice Manager Mailing Address: 820 S. Akers, Suite 220, Visalia, CA 93277

​​​​​​​​​​

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, OAMC’s Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at:

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , or by mail or phone at:

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019

800-537-7697 (TDD).

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Orthopaedic Associates Medical Clinic (“OAMC”) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. OAMC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 281-664-2114 (TTY: 713-263-9670).

 

Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-559-733-3346

 

繁體中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-559-733-3346

 

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-559-733-3346

 

Tagalog (Tagalog – Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-559-733-3346

 

한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다1-559-733- 3346 번으로 전화해 주십시오.

 

Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-559-733-3346

 

شما ب رای رای گان ب صورت زب ان ی ت سھ یالت ک ن ید، می گ ف ت گو ف ار سی زب ان ب ھ اگ ر :ت وجھ Persian ب گ یری د ت ماس ب ا .ب ا شد می ف راھم 3346-733 559-1

 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-559-733-3346

 

日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-559-733- 3346まで、お電話にてご連絡ください。

ب رق م ات صل .ب ال مجان ل ك ت تواف ر ال لغوی ة ال م ساعدة خدمات ف إن ال لغة، اذك ر ت تحدث ك نت إذا :م لحوظة ( (Arabic (ال عرب ية

1-559-733-3346

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਿ ਧਆਨ ਿ ਦਓ: ਜੇਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-559-733- 3346

 

ਕਾਲ ਕਰੋ। ខ្មែរ (Cambodian) ្របយ័ត�៖ េរេបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែរខ�រ, េរស�ជំនួ ែយផ�ក�� េរ�យមិនគិតឈ��ល គឺ�ច�នសំ�ប់បំេររ�អ�ក។ ចូ រ ទូរស័ព� 1-559-733-3346។

 

Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1- 559-733-3346

 

ह िंदी (Hindi) ध्यान द�: य�द आप �हदी बोलतेह �तो आपके ि लए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।�1-559- 733-3346

 

पर कॉल कर�। ภาษาไทย (Thai) เรียน: ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช ่วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร 1-559-733-3346

bottom of page